Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvajamo na kmetiji in za katere prejemamo podporo iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji:
 Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje
Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

 

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 – ​2020.